Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SHOP4KLEDING.NL

1 .DEFINITIES
1.1 Onder SHOP4KLEDING wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda, met KVK-nummer 20130125

1.2 SHOP4KLEDING is een online winkel, webshop, in nieuwe en gebruikte merkkleding, welke via WWW.SHOP4KLEDING.NL , bezocht kan worden.
1.3 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via WWW.SHOP4KLEDING.NL een bestelling plaatst.
1.4 Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden), zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en Webshop Keurmerk, de onafhankelijke branche-organisatie.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de webshop WWW.SHOP4KLEDING.NL, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Voorwaarden van toepassing.
2.2 Door het accepteren van een aanbieding, dan wel door het doen van een bestelling zijn de Voorwaarden automatisch aanvaard door de klant.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan slechts met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van SHOP4KLEDING worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3. DE ARTIKELEN
3.1 Artikelen op de website zijn in goede staat verkerende tweedehands zo goed als nieuw en nieuwe goederen. De mate van eerder gebruik zal zo goed mogelijk beschreven worden.
3.2 Mocht een artikel, na levering, wezenlijk afwijken van hetgeen vermeld staat op de site, dan dient hierover onmiddellijk, uiterlijk binnen 24 uur na aankomst van de zending, contact te worden opgenomen met SHOP4KLEDING. Houd er rekening mee dat de kleuren van de foto's, onverhoopt, kunnen afwijken van de werkelijkheid. SHOP4KLEDING houdt altijd de maten van de maatlabels aan, onder de items staan de opgemeten maten van het item beschreven.

4. OVEREENKOMST
4.1 Er is sprake van een wettelijke overeenkomst als de klant opdracht heeft gegeven aan SHOP4KLEDING door middel van het bestellen en betalen van een item van de website.
4.2 SHOP4KLEDING behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden als de Voorwaarden niet in acht worden genomen.

5. PRIJZEN
5.1 De door SHOP4KLEDING gehanteerde verkoopprijzen worden uitgedrukt in euro's, inclusief BTW en exclusief porto. BTW bedragen worden niet apart vermeld rechtens de margeregeling.
5.2 De betaling gaat via Ideal na het bestellen van een artikel.
5.3 Hoewel er met grote zorg naar gestreefd wordt zulks te voorkomen, kunnen fouten op de website voorkomen. Indien er een fout in een prijs is gemaakt, is SHOP4KLEDING niet verplicht zich aan de prijs te houden, maar wordt de koper alsnog in de gelegenheid gesteld om het artikel tegen de correcte prijs te kopen.

6. LEVERING & VERZENDKOSTEN
6.1 Artikelen worden verzonden via PostNL tegen de door PostNL gehanteerde verzendtarieven.
6.2 Verzekerd of aangetekend verzenden vindt alleen op aanvraag plaats, tegen berekening van de meerkosten.
6.3 SHOP4KLEDING aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken door PostNL.
6.4 Indien de bestelling door een normale brievenbus past, wordt deze in een envelop verstuurd. In andere gevallen wordt gebruik gemaakt van de pakkettenservice van PostNL waarbij de bestelling in Nederland traceerbaar is.
Verzend&verpakkingskosten Nederland :
Envelop € 3,84 
Pakket   € 6,75
Deze kosten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
6.5 Bij ontvangst van een directe betaling of betaling vooraf versturen wij de bestelling normaal gesproken dezelfde dag nog of in de dagen erna.

7. BETALING & BETALINGSTERMIJN
7.1 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin vermeld de totale kosten, inclusief verzendkosten. Ook eventuele meerkosten worden vermeld.
7.2 Betaling is mogelijk door: Directe betaling met iDEAL veilig en snel in uw eigen vertrouwde internet-betaalomgeving

8. LEVERING
8.1 SHOP4KLEDING streeft ernaar om bestellingen op dezelfde werkdag, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is SHOP4KLEDING echter niet verplicht
Er wordt een verzendbevestiging via de email toegestuurd op het moment dat het artikel toegezonden wordt.
8.2 Een bestelling wordt door ons niet verzonden, indien deze niet compleet verzonden kan worden; van deze omstandigheid wordt de klant direct in kennis gesteld.

9. RETOURNEREN
9.1 Retourneren kan uitsluitend binnen 7 werkdagen vooraf gemeld aan joyce@shop4kleding.nl. Ruilingen/retourneringen ontvangen buiten genoemde periode van 7 dagen worden niet geaccepteerd.
9.2 De verzendkosten bij retourneren zijn ten alle tijden voor eigen rekening van de klant. Het artikel dient per omgaande, doch uiterlijk binnen 4 werkdagen (= exclusief zon- en feestdagen) afgeleverd te zijn bij SHOP4KLEDING nadat de klant heeft aangegeven, binnen 7 werkdagen, het artikel te willen retourneren of ruilen.
9.2 SHOP4KLEDING zal het retourbedrag, exclusief verzendkosten, uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van het item retourneren.
9.3 Het artikel dient in originele staat van verzending te zijn, dus ongebruikt/onbeschadigd en voorzien zijn van aangehechte labels (indien van toepassing) en zonder parfum- en of sigarettenlucht of andere tekenen van dragen. SHOP4KLEDING behoudt zich het recht voor om artikelen op grond van genoemde punten te weigeren of een vergoeding voor reparatie en/of reiniging en/of vermindering van verkoopwaarde te berekenen. Te verrekenen met het tegoed van het retourbedrag. 

10. ANNULEREN
10.1 In het geval dat SHOP4KLEDING door overmacht is genoodzaakt een order te annuleren, wordt de klant per e-mail genformeerd om zo te voorkomen dat annulering en betaling elkaar kruisen. In geval van reeds gedane betaling wordt het bedrag gerestitueerd door SHOP4KLEDING.

11. GEBREKEN
11.1 De tweedehands kleding op de site is in goede staat. De prijzen zijn afhankelijk van de kwaliteit, gangbaarheid en staat van het artikel. Tweedehands kleding kan sporen van gebruik / wassen vertonen en is gedragen en bovendien worden eventuele gebreken aan een artikel nadrukkelijk vermeld.
11.2 Direct na ontvangst van de bestelling dient de klant de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk te melden. Dit kan d.m.v. een e-mail te sturen aan joyce@shop4kleding.nl, onder vermelding van het bestelnummer.
11.3 SHOP4KLEDING streeft naar optimale tevredenheid bij haar klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn dan wordt SHOP4KLEDING hierover graag op de hoogte gesteld. Er wordt dan samen met de klant gezocht naar een geschikte oplossing

13. PRIVACY
13.1. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling.
13.2 Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming en zullen vertrouwelijk behandeld worden.
13.3 Klanten die een bestelling plaatsen bij SHOP4KLEDING ontvangen automatisch de nieuwsbrief. Afmelden kan via het contactformulier of onderaan de nieuwsbrief.

14. SCHADEVERGOEDING
14.1 SHOP4KLEDING kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

16. INTELLECTUEEL EIGENDOM
16.1 Zowel klant als leverancier erkennen uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij SHOP4KLEDING of andere rechthebbenden.
16.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commercile methoden en concepten.

17. WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN
17.1 SHOP4KLEDING behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de verkoopcondities en deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen en/of te wijzigen, op de door haar opportuun geachte momenten. Daarvan zal aanstonds melding gemaakt worden op de website.

OVER ONS

Bestel Nú Prachtige Kleding bij Shop4kleding. Snelle Levering. Zeer Divers Aanbod. Grote selectie van verschillende stijlen.

Regelmatig Nieuwe Items!

VOLG ONS

Facebook iconTwitter iconLinkedIn iconPinterest icon